SMARTT RESMARTT RESMARTT RE

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Smartt Re sp. z o.o.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Smartt Re sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa („Administrator”). Można się z nami skontaktować pisemnie pod wyżej wskazanym adresem siedziby, drogą elektroniczną pod adresem email: ado@smartt.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 223 68 55

 

2.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • wykonywania czynności brokerskich wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2210, 2243) w związku z udzielonym nam pełnomocnictwem - podstawę prawną przetwarzania stanowi m.in. niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy reasekuracji, umowy ubezpieczenia bądź umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń);
  • świadczenia usług lub wykonywania innych czynności na rzecz podmiotu, który przekazał nam dane m.in. w związku z udzielaniem pomocy w wykonywaniu umów reasekuracji, umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, także w sprawach o odszkodowania lub świadczenia - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy) lub f) RODO (prawnie uzasadniony interes) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń);
  • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych np. wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2210, 2243) - podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. c RODO (obowiązek prawny);
  • wykonania obowiązków wynikających z zawartych przez nas umów oraz danych przekazanych w związku z zamiarem zawarcia umów - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy) lub 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) lub art. 6 ust.1 lit. c RODO (obowiązek prawny);
  • komunikacja, działania marketingowe – podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

 

3.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych m.in. danych dotyczących zdrowia może być dokonywane w celu wykonywania czynności brokerskich wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2210, 2243) oraz w celu udzielania pomocy w wykonywaniu umów reasekuracji, umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w sprawach o odszkodowania lub świadczenia - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

 

4.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania czynności zleconych przez Panią/ Pana bądź podmiot, który przekazał nam Pani/ Pana dane.

 

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wykonania czynności wskazanych powyżej, zleconych przez Panią/Pana bądź podmiot, który przekazał nam dane.

 

6.

Źródłem danych osobowych może być Pani/Pan bezpośrednio, Pani/Pana pracodawca / zleceniodawca / inny administrator danych, a także strony www i publiczne rejestry. Źródłem danych w szczególności mogą być uczestnicy rynku ubezpieczeniowego.

 

7.

Dane osobowe, poza osobami upoważnionym przez Administratora, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym w realizację celów wskazanych powyżej np. reasekuratorom, ubezpieczycielom, podmiotom zaangażowanym w ustalanie, dochodzenie lub obronę roszczeń, dostawcom usług technicznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze itp.

 

8.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o ile zostaną spełnione warunki określone w rozdziale V RODO.

 

9.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, w szczególności do czasu wykonania obowiązków prawnych, do czasu, w którym przepisy prawa zobowiązują do przechowywania danych, do czasu przedawnienia roszczeń.

 

10.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • dostępu do danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • przenoszenia danych w przypadkach wskazanych w RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

11.

W dowolnym momencie może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Prawo to dotyczy danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 f) RODO.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora, w zakres w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

12.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Używamy ciasteczek. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności
SMARTT RESMARTT RE